Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Приемане на рaбота и възражения при договор за изработка

Разпоредбата на чл.264, ал.1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) урежда задължението на поръчващия да приеме извършената съгласно договора работа. Приемането на работата обхваща фактически и правни действия – реално предаване от изпълнителя и получаване от поръчващия на готовия резултат и одобрение на изработеното, както и изявление, че изработеното съответства на поръчаното. В случай, че изпълнителят е извършил работата съобразно поръчката на възложителя и същата е без недостатъци, поръчващият е длъжен да я приеме. Ако поръчващият не прегледа работата, или не направи всички възражения, или откаже да приеме изпълнената съобразно договора работа, работата се счита приета. Тогава рискът преминава върху поръчващия и за него възниква задължението да плати на изпълнителя уговореното възнаграждение. Несъответствието може да се изразява в наличието на явни или скрити недостатъци на извършената работа. При предаване, респективно приемане на работата поръчващият следва да прегледа извършената работа и ако констатира явни недостатъци или отклонения (такива, които са видими при обикновен преглед на работата) е длъжен да направи възраженията си пред изпълнителя незабавно при предаване на работата или в уговорения в договора срок – чл. 264, ал. 2, изр. 1 ЗЗД. В случай че са налице скрити недостатъци или отклонения, които не могат да бъдат установени при обикновен преглед на извършената работа или се появят по-късно, поръчващият следва да направи възраженията си веднага след откриването им или в уговорения между страните срок, освен ако изпълнителят е знаел за недостатъците или отклоненията. – чл. 264, ал.2, изр. 2 и 3 ЗЗД. В посочения смисъл е постоянната и трайна съдебна практика – решение № 231/13.07.2011г. по т. д. № 1056/2009г., ВКС, ТК, II т. о., решение № 23/04.08.2014г. по т. д. № 1938/2013г, ВКС, ТК, I т. о. и други.

При отсъствие на надлежно и своевременно възражение за неточно изпълнен договор, насрещното задължение на възложителя за заплащане на възнаграждение е изискуемо и може успешно да бъде претендирано по исков ред – решение с № 161/17.07.2017 г. по т.дело № 60333/ 2016 г. на ВКС, решение № 9 от 10.09.2010 г. по т.дело № 150/2009 г. на ВКС и др.

В решение № 09/ 27.03.2013 г. по гр.дело № 260/ 2012 г. на ВКС и решение № 05 /15.03.2010 г. по т.дело № 390/ 2009 г. на ВКС е прието, че възраженията на възложителя за неправилно изпълнение при договор за ремонт на МПС, следва да се заявят при приемането. Липсата на възражения при фактическото приемане се приравнява на одобрение – признание, че изработеното съответства на договора – чл.264, ал.3 от ЗЗД.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с договорно и облигационно право.