Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Привилегия на вземанията

Съгласно разпоредбата на чл.460 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение по реда на чл.136 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

С привилегията по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл.134 и чл.135 от ЗЗД – от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски.

Според задължителните указания по тълкуване на посочената разпоредба, дадени в т. 6 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. дело № 2/ 2013 г., ОСГТК на ВКС, в първия ред на специалните привилегии се включват разноските на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят и направените от него разноски за образуване на изпълнителното дело и за възнаграждение на един адвокат (ако по делото не е поискано извършването на други изпълнителни способи или се разпределят постъпленията от най-скъпата вещ или най-голямото вземане на длъжника), като с тази привилегия не се ползват никакви разноски на присъединени взискатели, освен разноските по исковете по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД.

В случай, че имате въпроси, свързани с изпълнително производство или разпределение на събраните суми в изпълнително дело, то най-добре е да се обърнете за консултация към адвокат.