Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Привидното съглашение е нищожно

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.2, пред. 5 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) нищожни са привидните договори като при тях страните не желаят да бъдат обвързани от явната сделка, но и двете страни са съгласни да се създаде привидността. Действителното намерение може да е страните да не се обвържат въобще (абсолютна симулация) или да се обвържат от друго прикрито съглашение (относителна симулация). И в двата случая привидното съглашение е нищожно (чл. 26, ал. 2 ЗЗД), а ако някоя от страните твърди, че има прикрито съглашение, тя може да поиска разкриването му (чл. 17, ал. 1 ЗЗД). За да е налице привидност на договора, следва да се установи по несъмнен начин, че към датата на сключването му страните не са желали да постигнат последиците му. При относителната симулация са налице две отделни съглашения – явно и прикрито, което следва пряко от разпоредбата на  чл. 17, ал.1 ЗЗД. Явното – за пред външния свят съглашение е привидното като привидността се изразява в това, че страните се съгласяват да сключат договора по определен начин, но нямат воля да бъдат обвързани по този начин и зад привидно изразената воля се крие воля за друга сделка. В случай, че страните прикрият сключеното между тях съглашение с едно привидно съглашение, прилагат се правилата относно прикритото съглашение, ако са налице изискванията за неговата действителност, аргумент от чл. 17, ал.1 ЗЗД. В този смисъл Решение № 79/26.06.2012 г. по гр.д. № 791/2011 г. на ІІІ г.о. на ВКС.

В случай, че имате казус, свързан с привидно съглашение, сделка и т.н., то най-добре е да потърсите консултация от опитен адвокат, занимаващ се с тази материя.