Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Прехвърляне на дружествен дял

С изменението на чл. 129 ал.2 от Търговския закон /ДВ бр. 15, в сила от 16.02.2018 г./ при прехвърляне на дружествен дял, вписването се извършва след представяне от управителя на дружеството и праводателя, на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал.1 на цитираната разпоредба.

Тълкуването на нормата сочи, че се изискват две отделни декларации, първата от която от управителя на дружеството към момента на прехвърляне на дяловете и втората, от праводателя. Тези декларации са с различно съдържание и удостоверяват различни правнорелевантни факти. Декларацията, изходяща от управителя удостоверява липса на задължения от страна на дружеството, в което се прехвърлят дялове. Втората декларация удостоверява, че самият прехвърлител по договора за покупко-продажба на дружествени дялове, т.е. съдружникът продавач също няма задължения. И това е така, защото прехвърлителят може да е не само физическо лице, но и да упражнява дейност като ЕТ, да е юридическо лице и т.н. Т.е. дори и да има припокриване на лицата управител и съдружник-прехвърлител, пак се дължи подаване от това лице на декларация и в качеството на съдружник.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.