Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Първоначално вписване и пререгистрация на фондации

По силата на §25, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съществуващите към 01.01.2018 г. юридически лица с нестопанска цел са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията в срок до 31.12.2020 г. Тази пререгистрация се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление и удостоверение за актуално състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по булстат на юридическото лице, издадено след датата на влизане в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Към заявлението за пререгистрация се прилага и вписания в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на сдружението или фондацията.  По силата на §84, ал. 2 от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрацията на фондациите се извършва чрез подаване на заявление- образец А16.

По силата на чл. 33с от Наредба № 1 от 14.02.2007 г., същото заявление–образец А16 се подава и в случаите на първоначална регистрация на фондацията в ТР и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Обстоятелствата, даващи възможност да се прецени дали подаденото заявление се отнася до искане за първоначално вписване на фондацията или за пререгистрация на такава, са посочени в §84, ал. 3 от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявлението за пререгистрация следва задължително да съдържа изброените в посочената разпоредба реквизити. При липса на същите следва да се счита, че подаденото заявление е такова за първоначална регистрация на фондацията.

По силата на чл. 62л от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, обявяването на годишните финансови отчети и доклади за дейността се извършва чрез подаване на заявление-образец Г2, към което се прилагат подлежащия на обявяване акт и документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемане на подлежащия за обявяване акт. Съгласно чл. 40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ годишният доклад и финансовият отчет на фондацията следва да се заявят за обявяване в ТР и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Тази разпоредба е в сила от 01.01.2018 г., което означава, че фондацията има задължение за обявяването на годишния доклад за дейността си и финансовия отчет дори и да не е била пререгистрирана.

С оглед спецификата на регистърното производство, развиващо се пред ТР и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, препоръчително е да се консултирате с адвокат, преди да предприемете действия по вписване.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по конкретен казус следва да бъде проведена консултация с адвокат.