Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел след приетите промени в ЗТР и регистър ЮЛНЦ

Ако сте член на УС на сдружение или фондация, то трябва да знаете, че в сила от 01.01.2018 г. са както изменения, така и нови разпоредби на Търговския закон. Същият гласи, че всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) следва да се пререгистрират от Окръжния съд по седалището на ЮЛ в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Т.е. налице е промяна в компетентния орган по регистрация на всички форми на ЮЛНЦ, както и че, ако желаете да учредите ново, след 01.01.2018 г., то вече следва да подадете документите не пред Окръжния съд както досега, а към Агенция по вписванията.
Новата уредба, по отношение на нестопанските форми на сдружаване, цели да се повиши прозрачността и публичността на ЮЛНЦ, както и да се подобри отчетността на последните – както всички актове по регистрация и протоколите от Общите събрания на сдруженията, така и финансовите отчети и годишните доклади ще се обявяват в ТРРЮЛНЦ.
Това, което ще се изисква за всяко едно ЮЛНЦ, което е регистрирано преди 01.01.2018 г., да се подаде от представляващия го или упълномощено лице, заявление по образец (следва да изберете съответстващото от А15 до А18, които са относими за сдружения, фондации, чуждестранни юридически лица и народни читалища). Срокът, в който законодателят предвижда това да бъде извършено, е тригодишен, считано от 01.01.2018 г. Като приложение към заявлението следва да обявите актуалния устав на ЮЛНЦ-то, който не е необходим да бъде „заверен препис” по смисъла на закона – т.е. с подпис на съдия и печат от Окръжния съд по седалището на дружеството, а е достатъчно да бъде заверен „Вярно с оригинала” от представляващия го. В случай, че представляващия или друго упълномощено лице е искало издаване на Удостоверение за актуално състояние за текущата година, то може да го приложите препис, отново заверен „Вярно с оригинала”, към заявлението.

Обявяването и обработването на заявлението и приложенията към него е безплатно до края на 2020 г., стига да не се обявява дадено обстоятелство (промяна на устав, седалище или смяна на представляващите).Важно е да се знае също така, че документите за пререгистрация могат да бъдат подавани както на гише в ТР към АВп, така и електронно.

По отношение на новорегистрираните (след 01.01.2018 г.) ЮЛНЦ влизат в сила нови такси, съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, който са както следва:
1. Първоначална регистрация на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ – 50 лв. (на хартиен носител) или 25 лв. (по електронен път);
2. Вписване на промени на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ – 30 лв. (на хартиен носител) или 15 лв. (по електронен път);
3. Обявяване на актове (документи) на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ – 40 лв. (на хартиен носител) или 20 лв. (по електронен път);

В случай, че Ви предстои пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел или желаете да учредите такова/сдружение, фондация, клуб и др./ то най-добре е да се обърнете към опитен и квалифициран адвокат, който да подготви всички необходими документи.