Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Прекратяване и ликвидация на дружество, когато няма вписан управител

Нормата на чл.155 от Търговския закон /ТЗ/ урежда три хипотези на прекратяване на дружеството с ограничена отговорност. В т.3 от цитирания текст дружество с такава правноорганизационна форма може да бъде прекратено по решение на окръжния съд по седалището на дружеството по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца то няма вписан управител.

Хипотезата на чл.155, т.3 от ТЗ е осъществена, когато в период повече от три месеца от смъртта на физическото лице, вписано като управител не е назначен нов или не е вписнан след като е изтекъл същия период от заличаване на предходния управител.

Тогава предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен от компетентния окръжен съд. С влизане в сила на решението  неговият конститутивен ефект ще се прояви, като дружеството ще се счита за прекратено. В разпоредбата на чл. 156 от ТЗ се уреждат последиците от вече настъпилото прекратяване на дружеството, а именно – открива се производство по ликвидация. Това производство е охранително. С него се регистрира вече настъпилият факт на прекратяване на дружеството и се постановява вписването на обстоятелството в регистъра по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписвания. Компетентен да извърши тези действия е органът по регистрация, поради което препис от решението за прекратяване на дружеството следва да се изпрати служебно за отразяване в търговския регистър. Едновременно с прекратяване на дейността на дружеството и на основание чл.156 ал.1 от ТЗ, съдът следва да открие производство по ликвидация, като ликвидатор следва да бъде назначен от Агенция по вписванията.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.