Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Прекратяването на принудителното изпълнение може да се извърши само със съгласието на всички кредитори

По своята правна същност присъединяването на кредитор съобразно разпоредбата на чл. 456 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, представлява встъпване на кредитор на същия длъжник във висящо изпълнително производство, образувано от друг взискател, за да бъде удовлетворен присъединеният взискател от същия имуществен обект, върху който е насочено принудителното изпълнение по висящото производство. Присъединеният кредитор става страна в изпълнителното производство, която съгласно чл. 457, ал. 1 и 2 от ГПК има същите права в изпълнителното производство, каквито има първоначалният взискател и се ползва не само от изпълнителните действия, извършени след присъединяването, но и от тези, които го предхождат.

Съобразно трайната съдебна практика при наличие на няколко взискатели по изпълнителното дело (независимо дали се касае за първоначални такива, инициирали производството, или присъединени в хода на процеса) прекратяването на принудителното изпълнение изцяло може да се извърши само със съгласието на всички кредитори (в този смисъл и Решение №1544-67-I-ГО на Върховния Съд, Решение № 85/11.05.2016 г. по гр.д. № 5643/2015 г. на Върховния Касационен Съд). Искане за прекратяване на изпълнителния процес, отправено единствено от първоначалния взискател, не може да доведе до прекратяване изцяло изпълнителното производство на основание чл.433, ал.1, т.2 от ГПК. В противен случай би се стигнало до осуетяване възможността на присъединените взискатели да получат изпълнение за удовлетворяване на вземанията си, в хипотеза при която длъжникът все още разполага с имущество и по образуваното изпълнително дело са предприети действия по осребряването му. Освен това, чл.433, ал.1, т.2 от ГПК предполага разпореждане със собственото процесуално и материално право на вземане и затова всеки взискател може да поиска прекратяване на изпълнителното производство само за своето вземане, но не и за това на останалите взискатели. Противното би довело до разпореждане с чужди права, което е допустимо само в изрично предвидените от закона случаи.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със съдебно изпълнение.