Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това. Правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права с правно основание член 124, алинея 1 от ГПК, е налице когато: ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва; позовава се на фактическо състояние или има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника /съгласно Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. на ВКС, постановено по тълк.д. № 8/2012 г. на ОСГТК/.

В своята практика Върховния Касационен Съд /ВКС/ последователно приема, че в случаите, когато ищецът поддържа, че е собственик на спорния имот, както и при конкуренция на твърдени от двете страни права върху един и същи обект е налице правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост. По силата на диспозитивното начало в гражданския процес ищецът сам може да определи обема и интензивността на търсената защита. Отричайки претендираното от ответника вещно право със сила на пресъдено нещо, ищецът ще получи правна защита на своето материално право, засегнато от правния спор, което обосновава правния интерес от предявения отрицателен установителен иск. В тези случаи доказването, че спорното право принадлежи на ищеца, е въпрос не на процесуална, а на материална легитимация – въпросът за титулярa на правото обуславя произнасянето по съществото на спора, доколкото установяването на собственическите права на ищеца изключва тези на ответника върху същия имот. В този смисъл са Решение № 13 от 12.03.2016 г., постановено по гр.дело № 3637/ 2015 г., ІІ ГО; Решение № 52 от 19.06.2018 г., постановено по гр.дело № 2154/2017 г., II ГО; Решение № 68 от 24.07.2018 г., постановено по гр.дело  2767/ 2017 г., II ГО. Производството по делото ще подлежи на прекратяване поради недоказване на фактическите твърдения на ищеца, обуславящи правния му интерес, само в случай, че този интерес се обосновава с претенция ищецът да е титуляр на самостоятелно право, различно от спорното.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за отрицателния установителен иск. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.