Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Предсрочна изискуемост

Съгласно възприетото в т.18 на ТР №4 /18.06.2014г. по т.дело № 4/2013г. на на Върховния Касационен Съд, вземането, произтичащо от договор за банков кредит с уговорка, че целият кредит става предсрочно изискуем при неплащането на определен брой вноски или при други обстоятелства и кредиторът може да събере вземането си без да уведоми длъжника, става изискуемо с неплащането или настъпването на обстоятелствата, но и след като банката е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем и е обявила на длъжника предсрочната изискуемост. Предсрочната изискуемост представлява изменение на договора и настъпва с волеизявление само на едната от страните при съблюдаване на съответните предпоставки. В мотивите на цитираното тълкувателното решение е разяснено, че обявяването на предсрочната изискуемост по смисъла на чл.60, ал.2 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ предполага изявление на кредитора по договора, че ще счита целият кредит или непогасения остатък от кредита за предсрочно изискуеми, включително за вноските с ненастъпил падеж, които към момента на изявлението не са били изискуеми. От своя страна, волеизявлението на банката – кредитор следва да е обективирано в писмен документ и да съдържа ясно, конкретно и точно изразено позоваване на обстоятелствата по чл.60, ал.2 от ЗКИ или на обстоятелства, уговорени в договора, които дават право на кредитора да упражни правото си, като във всички случаи волеизявлението за обявяване на предсрочната изискуемост следва да е изрично и недвусмислено. Кредиторът може да определи и срок за изпълнение на задължението от длъжника. Предсрочната изискуемост на вземането настъпва от датата на връчване на длъжника на документа, съдържащ волеизявлението на кредитора, ако към този момент са настъпили обективните факти, обуславящи настъпването й. В този момент целият или неплатеният остатък по кредита е изискуем както по отношение на кредитополучателя, така и по отношение на поръчителя. В този смисъл е и съдебната практика, съгласно която исковата молба, сезираща съда, може да има характер на волеизявление на кредитора, че счита кредита за предсрочно изискуем, и с връчването на препис от нея на ответника по иска предсрочната изискуемост се обявява на длъжника /в този смисъл Решение № 114/07.09.2016 г. на ВКС по търг.дело № 362/2015 г.; Решение № 161/08.02.2016 г. на ВКС по търг.дело № 1153/2014 г./. В тази хипотеза – макар да липсва изрично изявление на банката за предсрочната изискуемост, предхождащо подаването на исковата молба, се приема, че изявлението се съдържа имплицитно в същата и е достигнало до длъжниците с получаването на препис от нея.

В случай, че банка или кредитна институция е обявила кредита Ви за предсрочно изискуем, то най-добре е да се консултирате с адвокат, опитен в дела срещу банки, за да Ви консултира за най-подходящото процесуално поведение, което следва да имате в тази ситуация.