Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Предсрочна изискуемост на кредит

Моментът, в който настъпва предсрочната изискуемост на кредит, е датата, на която волеизявлението на банката, че счита кредита за предсрочно изискуем, е достигнало до длъжника – кредитополучател и то ако към този момент са били налице обективните предпоставки за изгубване на преимуществото на срока /с оглед на дадените разрешения в Тълкувателно решение № 4/2013 г. на Върховния Касационен Съд/. Освен обективните предпоставки е необходимо съществуването на субективната предпоставка за настъпване на предсрочната изискуемост – отправено от банката волеизявление до кредитополучателя за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита. Преценката дали да го упражни и кога, принадлежи изцяло на титуляра на това право, от което следва, че настъпването на предсрочната изискуемост предпоставя осъществяването на два юридически факта – неизпълнението на длъжника и нарочно волеизявление на кредитора за отнемане преимуществото на срока му.

Съгласно разпоредбата на чл.114, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, давността тече от момента, в който вземането е станало изискуемо. Задължението, поето от кредитополучателя е да внася анюитетните вноски за погасяване на задълженията по договора за кредит и следователно давността тече отделно за всяка анюитетна вноска,част от която е и договорната възнаградителна лихва от датата, на която плащането е било дължимо по отношение на банката.

Доколкото „автоматично действие“ на уговорка за право на предсрочна изискуемост е отречено като несъвместимо с задължителните указания по тълкуването на чл.60, ал.2 от Закона за кредитните институции и т.18 от ТР № 4/2013 г. на ВКС, обявяването на предсрочната изискуемост може да бъде само по воля на кредитора, обективирана с активни действия /в този смисъл решение № 64 от 09.02.2015 г. на ВКС по гр.д. № 5796/2014 г. /.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по определен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.