Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Предлаганите промени в наказателно-процесуалния кодекс за престъпления, извършени от непълнолетни

Съгласно последно направените предложения за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, са предвидени промени по отношение глава тридесета – Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. Съгласно тях е дадена възможност на органите на разследването и прокуратурата да не уведомяват близките или учителите, ако детето е ученик, за задържането му. Това е хипотеза, която е особено застрашителна, що се отнася до подрастващи лица. Именно поради тази причина президентът Румен Радев наложи вето на проекто-закона, връщайки го, по този начин, за преразглеждане от парламентарната комисия. Към момента правната уредба изисква незабавно уведомяване на семейството на задържания и на работодателя, ако той желае. Що се касае до непълнолетен, се съобщава на неговите родители или попечители веднага след задържането, както и на директора на учебното заведение, в случаите когато е ученик. Предлаганата промяна касае изключение в установения досега законов принцип и отлагане на уведомяването с оглед по-добра защита правата и интересите на задържания. Подходът на законодателя обаче не очертава кръга на лицата, чието задържане може да остане в тайна до 24 часа – мерките за борба с престъпността и тероризма предполагат изричност и конкретика, които, според мотивите за налагането на вето, липсват в настоящата законодателна концепция. Трябва да се изтъкне, че уведомяването на близките за задържането на лице е част от лостовете за защита на неговите интереси и осуетяване възможностите за малтретиране, признато и в практиката на Европейския съд по правата на човека.

Уведомяването на близките е пряко свързано и с правото на адвокатска защита в хода на производството. Функцията на защитата гарантира освен отстояването на основните права, сред които и неприкосновеността на личността, но и спазването на законността в процеса. В основният закон – Конституцията на Република България, е въздигнато в задължение родителите да се грижат за непълнолетните си деца, осъществявайки надзор и контрол върху тях, като държавата е задължена да подпомага родителите в тази насока. Опасенията на Президентството касаят възможността изключението да се превърне в правило предвид неясната формулировка на проектозакона, което от своя страна не съответства на конституционното изискване да не се допуска необосновано ограничаване на правата на задържания, в т.ч. и правото му на труд в случай на неуведомяване на работодателя за задържането.