Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Развод – правила и обичайни практики при развод или развод по взаимно съгласие

Разликите между двама съпрузи по отношение на разбиранията, възприемането на заобикалящия ги свят или злободневните задължения, често водят до разрив в семейния живот и брака. Разводът е производство, предвидено в българското законодателство, което задължително се води от съд и се окончава с акт, който прекратява сключения граждански брак. Последиците от развода се свеждат до разпределяне упражняването на родителските права между един от двамата родители, определяне ползването на семейното жилище, промяна на фамилното име от страна на съпругата (или съпруга, тъй като законът позволява и мъжът също да приеме фамилията на жената), режим на личен контакт с децата от страна на родителя, който не упражнява родителските права, определяне на размера на издръжката и др. Важно е да се отбележи, че предоставяне упражняването на родителските права на майката категорично не означава, че бащата е лишен от тях. Двата института имат качествени разлики помежду си и не следва да се смесват и употребяват като тъждествени.

В хипотезата на развод по взаимно съгласие, явяването на съпрузите в съдебно заседание, тъй като съдът следва да се убеди непосредствено, че е постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за това. Необходимо е също така да бъде сключено споразумение между молителите по отношение на изчерпателно изброени в закона точки, сред които са и изброените по-горе.

По отношение на развод поради разстройство на брака, т.е. развод, при който съпрузите спорят по някои въпроси, не е задължително явяването им във всяко едно съдебно заседание, въпреки че повечето от страните практикуват това с оглед осигуряване на по-добра защита на своите интереси. В това производство се призовават свидетели – най-често близки и приятели на семейството, снемат се обяснения от страните и подлежат на изясняване факти и обстоятелства от семейния живот на съпрузите, касаещи спорните за тях обстоятелства. Важно е да се знае, че във всеки един момент спорещите страни могат да преминат към производство за споразумение и да предложат такова на съда за одобрение. В случай, че съдът го одобри, производството приключва, споразумението влиза в сила веднага и има действието на съдебно решение. Последното осигурява по-бърз съдебен процес и уреждане на отношенията между съпрузите.

Във всички случаи обаче е необходимо да се обърнете към бракоразводен адвокат, тъй като производството е строго формално и специфично и юридическата компетентност при развод е от голямо значение.