Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Права на третото лице при принудително изпълнение върху недвижим имот

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) всяко трето лице, в чието владение се намира недвижимия имот към момента на налагане на възбраната, може да обжалва действията по принудителното изпълнение, които са насочени върху този недвижим имот. Жалбата не се уважава от съда, ако се установи, че към момента на възбраната имотът е бил собственост на длъжника по изпълнението. Предмет на производството по чл.435, ал.4 от ГПК е законосъобразността на действията на съдебния изпълнител, а не се решава въпроса за правото на собственост върху имота. Въпросът се изследва от съда само доколкото същото е необходимо, за да се изследва процесуалното действие на съдебния изпълнител. Решението в производство по чл.435 от ГПК не формира сила на пресъдено нещо по въпроса за собствеността върху имота и така, ако жалбата по чл. 435, ал. 4 от ГПК бъде отхвърлена за третото лице стои открита възможността да предяви иск по чл. 440 от ГПК, ако са налице останалите предпоставки за същото /в този смисъл и т.4 от Тълкувателно решение № 3/2015 г. на Върховния Касационен Съд/.

По смисъла на чл.498, ал.2 от ГПК от деня на влизане в сила Постановлението за възлагане, купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите .Отделно от това по смисъла на чл.498, ал.3 от ГПК, в случай че възлагането не бъде обжалвано, действителността на продажбата може да бъде оспорвана по исков ред само при нарушаване на чл.490 от ГПК и при невнасяне на цената. В последния случай купувачът може да отклони уважаването на иска, ако внесе дължимата сума заедно с лихвите, начислени от деня на обявяването му за купувач. Трето лице, което твърди, че е носител на права, засегнати от изпълнението, може да осъществи защитата си само по исков ред, чрез отрицателен установителен иск по чл.440 от ГПК. Предпоставка за неговото уважаване е правата на третото лице да са противопоставими не само на длъжника /или лицето, срещу чийто имот се насочва изпълнението на чужд дълг/, но и на взискателя. В случаите на насочване на изпълнението срещу ипотекиран имот – следва да са противопоставими на ипотекарния кредитор. При проведена публична продан и влязло в сила Постановление за възлагане такова трето лице разполага с аналогична защита срещу купувача на проданта по реда и условията на чл. 496, ал.2 от ГПК. И в двата случая защитата на такива права е съдебна и докато не е успешно проведена, то това лице не би могло да иска от съдебния изпълнител да не насочва изпълнението върху ипотекирания имот и да обжалва действията му в тази насока.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За оказване на правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация.