Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Какви са правата ми, ако съм пострадал от престъпление или от ПТП ?

Пострадал съм от престъпление или ПТП. Какви са правата ми ?

 

Според Наказателно-процесуалният кодекс, пострадал може да бъде единствено физическо лице, като в случай, че потърпевш от престъпление се окаже и търговско дружество, то последното заема фигурата на ощетено юридическо лице. Правата, които законът предоставя на пострадалия, могат да преминават и върху неговите наследници, в случай на смърт – т.е. възможно е възходящите или низходящите на починалия да участват в съдебния процес, независимо дали на досъдебна фаза по време на разследването или в съдебна фаза, след като вече е повдигнато обвинение на обвиняемия и е внесен обвинителен акт в съда.

За да може едно лице да заеме фигурата на пострадал, то е необходимо да е претърпяло имуществени и/или неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от деянието. Също така е необходимо, да е образувано досъдебно производство. Наличието на проверка по случая с цел установяване наличието на достатъчно данни за извършено престъпление не е предпоставка за конституиране на фигурата на пострадал от престъпление или ПТП.

Преследването на деяния, които представляват престъпления от общ характер, се извършва изцяло от държавата, чрез разследващите органи и прокуратурата. Затова, в случай на желание от страна на пострадалия, да участва в наказателния процес, е необходимо той да се поискал това с нарочна молба, която може да е както писмена, така и устна, както и да е посочил адрес за призоваване в страната. Отказът от страна на органите на досъдебното производство, следва да бъде писмен с оглед същият да може да бъде обжалван пред Прокурор от по-горестоящата прокуратура.

Участието на пострадал от престъпление или ПТП в процеса не е задължително, но в случай че изрази такова желание, то лицето може да участва успоредно или последователно в наказателния процес в качеството му на пострадал, частен обвинител, граждански ищец или свидетел.

В случай, че пострадало от извършено престъпление се окаже търговско дружество, то фигурата, която може да заеме то, чрез представляващия дружеството управител, е на ощетено юридическо лице. То има права само в досъдебната фаза и те са изчерпателно изброени в закона. Вече в хода на съдебното производство, ощетеното юридическо лице заема фигурата на Граждански ищец. Тук е и разликата от досъдебното производство, в което юридическото лице, може да е претърпяло единствено имуществени вреди, но не и неимуществени (каквито са болките и страданията), които са неприсъщи за неперсонифицираната форма на дружествата.