Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Постановлението на съдебния изпълнител за възлагане на имота

В мотивите на Тълкувателно решение 5/ 18.05.2017г. по търг.дело 5/2015г. на ВКС е посочено,че ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, ако същата представлява самостоятелен обект на правото на собственост, не намира приложение правилото на чл. 92 от Закона за собствеността /ЗС/, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата. В случай, че същата представлява несамостоятелен обект на собственост, правилото на чл.92 от ЗС се прилага на общо основание.

Пак в мотивите на ТР 5/18.05.2017г. по т.д. 5/2015г. на ОСГК на ВКС е посочено,че в изпълнителното производство, постановлението на съдебния изпълнител за възлагане на имота е едностранен властнически акт, с който се удостоверява, че определен недвижим имот е възложен на купувача. От деня на влизане в сила на постановлението за възлагане /чл. 496, ал. 2, изр.1 ГПК, редакция с ДВ бр. 49/ 2012 г./ купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота, т.е. възлагането има вещноправно прехвърлително действие. Това определя придобиването чрез публична продан като самостоятелен специфичен придобивен способ по смисъла на чл. 77 от ЗС. С оглед предвиденото, че купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота /чл. 496, ал. 2 ГПК/, както и с оглед възможността третите лица да защитават правата си върху продаден на публична продан имот с иск за собственост /чл. 498, ал. 2, изр. 2 ГПК/, публичната продан се характеризира като деривативен придобивен способ.

 Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан със съдебно изпълнение, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.