Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на община Варна

Съгласно разпоредбата на чл.30 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Варна, рекламно-информационни елементи (РИЕ) могат да се разполагат на територията на община Варна въз основа на одобрени конструктивни проекти, разрешени от компетентните органи по чл.31. Съгласно чл.31 от наредбата, исканията за разполагане на РИЕ върху обекти на територията на община Варна  се отправят в писмен вид до кмета на общината, в случаите по т.1, който назначава комисия по рекламата. Съгласно чл.32 от същата наредба исканията трябва да са придружени от описаните в разпоредбата документи. Разполагането на РИЕ върху обекти държавна и частна собственост се извършва след съгласуване с органите по чл.31, като се представи и писмено съгласие от собственика на имота, съответно ведомството/организацията, която го стопанисва – съобразно чл.33 от наредбата. Съгласно разпоредбата на чл.34 комисията по реклама разглежда постъпилите искания, като предлага на кмета да одобри определени рекламни позиции, да предложи мотивиран отказ, а когато е необходимо комисията извършва оглед на място и след това взема решение или внася проекта за РИЕ за разглеждане в ГАГК (Градска архитектурно-градоустройствена комисия). Комисията може да поиска от заявителя да допълни или коригира представената документация /чл.35/, като съгласно чл.36 срокът за одобряване на проекта или постановяване на мотивиран отказ е 30 дни след внасянето им комисията по реклама, респективно след заседание на Градска архитектурно-градоустройствена комисия  (ГАГК). В едномесечен срок от одобрението на искането за разполагане на РИЕ се издава разрешение за монтаж –съгласно чл.37 от наредбата. Съгласно чл.58 ал.1 от АПК непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. В случая безспорно е налице мълчалив отказ по подаденото от жалбоподателя искане. Налице е действаща Наредба, която урежда реда за издаване на разрешение за разполагане на РИЕ.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.