Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Поименни акции и прехвърляне с джиро

Акцията, съгласно чл.175, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на акционерното дружество. Като ценна книга, поименната акция е вещ и може да бъде обект на правото на собственост, като това са правата върху книгата, които могат да бъдат упражнени с упражняването на фактическа власт върху нея. Поименната налична акция се издава в полза на определено лице и съгласно чл. 183, ал. 3 от ТЗ на лицевата й страна се вписва името на първия собственик, а следващите – на гърба, като собственик на поименна акция е лицето, чието име е изписано върху нея. Поименните акции могат да се прехвърлят с джиро, а практиката приема и чрез цесия. Дори и поименната акция да не се намира във физическата власт на титуляра си поради това, че е изгубена или открадната и не е обезсилена по реда на чл. 456- 464 Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, по отношение на АД титулярът ще се намира в членствено правоотношение независимо, че не е в състояние да упражни своите права поради това, че не упражнява фактическа власт върху акцията си.

Джирото представлява едностранна, формална и абстрактна сделка, по силата на която носителят на субективните права/джиранта/ се замества от джиратаря в инкорпорираните в ценната книга/временните удостоверения/членствени права. Принципно същото не сочи кауза, т.е основанието за извършеното прехвърляне от джиранта, като носител на тези субективни права. Основанието се разкрива от съдържанието на съответната „каузална“ сделка, с която, по аргумент от чл. 465 ТЗ, джирото винаги е съчетано. Джирото на акции има вторична обслужваща функция и винаги обслужва конкретна каузална сделка по прехвърлянето им, макар и с оглед абстрактния му характер, то да се проявява при самото му обективиране върху документа. Тъй като самото облигационното правоотношение, което се поражда в резултат на джирото е винаги каузална правна сделка, то липсата на кауза или нейният дефект води до нищожност и на джирото поради липса на основание, чиято функция е вторична.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус, свързан с акции и прехвърлянето им, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.