Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Погасителна давност при непозволено увреждане

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПРИ ИСК ЗА НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ДОКОГА МОЖЕМ ДА ЗАВЕДЕМ ДЕЛО В СЛУЧАЙ НА ПТП ИЛИ ДРУГ ВИД ИНЦИДЕНТ

 

Всички сме били свидетели на осъществило се ПТП или на придвижващ се пешеходец, които се е спънал в тротоарна неравност. И в двете хипотези законът дава право на пострадалия да предяви своята претенция срещу виновния – независимо дали това е водач на МПС или Общината, в чиито предели се е осъществил инцидентът. Но институтът на погасителната давност обуславя субективното право за ангажиране на съда с изтичането на точно определен срок от време. Правото съществува, но не безконечно – то може да бъде релевирано в определен период от време, като в случай, че това не бъде направено, това би означавало, че пострадалият се е дезинтересирал от воденето на съдебно производство, респ. следва даденото му право, скрепено с държавна санкция в лицето на съда, да отпадне.

Според съдебната практика, погасителната давност на правото на иск за обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди започва да тече от откриването на дееца. Често деецът е известен още при извършването на деликта, което означава, че давността започва да тече именно от самото причиняване на травмата. Тя се прекъсва с предявяването на иска – т.е това означава, че започва да тече нов 5-годишен давностен срок за упражняването на последващото действие, също и не тече докато трае съдебният процес за вземането. Съгласно установената практика съдилищата в страната, при приключване на процеса относно вземането с решение, с което искът не се уважава, прекъсването и спирането на течението на погасителната давност се заличават.

Давността, независимо кой от двата института – придобивна или погасителна давност, са особени по своята същност и правните последици, които предизвикват. Поради това, в случай, че сте изпаднали в хипотеза, сходна на описаната по-горе, не се колебайте да се обърнете към адвокат, специализиран в областта на гражданското право и в частност – на вещното и облигационното право.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.