Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Относно съпричиняването на вреда, възражението и неговия ефект в съдебното производство

Често пъти, в гражданскоправните отношения, по невниманието на някого или поради други причини, се допуска причиняването на вреда за някоя от страните по договора. Такъв например е случаят, когато възложител на работа носи отговорност солидарно, едновременно, с действителния причинител на вредата. В тази хипотеза, увреденото лице може да претендира стойността на причинените вреди както от прекия причинител, така и от отговорника за него. Въз основа на успешно проведено съдебно производство, в полза на увредения ще бъде издаден изпълнителен лист, по който причинителят на вредата и възложителят на работата са солидарно задължени – т.е. увреденият има право да насочи претенцията си както към единия, така и към другия. Платилият длъжник би имал правен интерес след това да предяви на свой ред втори иск спрямо неплатилия длъжник за извършеното плащане. По този начин се осъществява предвиденото в чл. 54 от ЗЗД право на възложителя, който е заплатил обезщетение за вредите, причинени от лице, за което отговаря. За целта обаче, възложителят трябва да докаже претенцията си с писмени доказателства за извършеното плащане в полза на увредения. Възможно е обаче, прекият причинител на вредите да противопостави възражение за недължимост на цялата сума – обезщетение. Това е например, когато няколко лица са причинители на вредата. В такъв случай, възложителят е обезщетил увредения, но своята претенция той следва да носи към няколко лица, които със своите действия в съвкупност са довели до причиняването на гражданската вреда. В такъв случай, възложителят следва да предяви иск с предмет действителното установяване наличието на виновно съпричиняване при увреждането и от другите лица, като се иска също така да бъде съдебно признато, че не се дължи на възложителя заплатеното от него обезщетение в пълния му размер.

В случай, че имате правен въпрос относно съпричиняване на вреда при ПТП, при трудова злополука или друг вид инцидент, то най-добре е да се обърнете към адвокат, за да се информирате за всички възможности, които законодателството ни предоставя.