Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отмяна на решение на общото събрание на Етажната собственост

Съобразно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание на Етажната собственост /ЕС/, което следва да стори в 30 – дневен срок от оповестяване на протокола от събранието по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС. В чл.16, ал. 6 и 7 е предвидено, че протоколът от Общото събрание /ОС/ се изготвя в седемдневен срок от провеждането му и се подписва от председателстващия и протоколчика, като управителят следва да постави на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение, че протоколът е изготвен. За удостоверяване на това действие се съставя протокол от управителя и един собственик, ползвател или обитател, в който следва да са посочени дата, час и място на поставяне на съобщението, като при поискване всеки от собствениците, ползвателите или обитателите получава копие от протокола. В седемдневен срок от поставянето на съобщението, всеки член на ОС може да оспори съдържанието на протокола, вкл. и неговата достоверност.

Формираната  съдебна практика приема, че едномесечният срок по чл. 40 ЗУЕС е преклузивен, поради което и за спазването му съдът следи служебно. Пропускането му води до извод за недопустимост на исковата молба и оттам прекратяване на производството.

От своя страна ЗУЕС урежда строго формална процедурата по свикване и провеждане на общо събрание на собствениците в етажната собственост, изхождайки от принципа, че решенията на общото събрание засягат правната сфера на всички собственици, в това число и на тези, несъгласни със съответното решение.

Преодоляването на несъгласието на тези собственици и задължаването им да се съобразят с решението и неговите последици може да бъде постигнато единствено при стриктно спазване на законовите правила, ето защо всяко действие по отношение свикването и провеждането на общото събрание следва да е предприето в съответствие с предписаните от закона рамки и надлежно документирано.

Предвид изложеното, при оспорване на законосъобразността на взетите решения по реда на чл.40 ЗУЕС, от несъгласните с решенията собственици, тежестта на доказване на обстоятелствата по законността на свикването и провеждането на общото събрание е върху етажните собственици.

Основателността на иска предполага проведено успешно доказване от ищеца, че е собственик на обект в сграда в режим на етажна собственост и, че са налице приети решения на ОС с атакуваното съдържание, които са оспорени в определения в чл.16, ал.9 от ЗУЕС срок. При такова доказване, в тежест на ответника е да докаже, че решенията са взети валидно, при спазена процедура за свикване, покани, обявен дневен ред, гласуване; че общото събрание е проведено съгласно изискванията на ЗУЕС, че протоколът е изготвен съобразно изискванията на закона и взетите решения са в съответствие със законовите разпоредби.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално с дела относно управление на етажна собственост и отмяна на решения на етажната собственост.