Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отмяна на неприсъствено решение

Съгласно чл.240, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ в едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е била лишена от възможност да участва в делото поради: 1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебно заседание; 2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства; 3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

Срокът, в който може да се направи искане за отмяна на неприсъствено решение при наличие на предпоставките по чл.240, ал.1 от ГПК, е едномесечен и започва да тече от датата на връчване на съдебния акт на съответната страна. Същият е преклузивен и с пропускането му се преклудира правото да се иска отмяна на неприсъственото решение. Връчването на препис от решението е процесуална гаранция, обезпечаваща правото на страната да поиска неговата отмяна, т.е. релевантен е моментът, в който е налице доказано узнаване.

Иницирането на съдебно производство за отмяна на неприсъствено решение следва да бъде осъществено от адвокат, с оглед професионалната му квалификация и опит.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по конкретен казус следва да бъде проведена юридическа консултация с адвокат.