Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отмяна на дарение

Договорът за дарение е едностранна сделка и по начало не създава никакви задължения за надарения, а само нравствен дълг да бъде признателен за проявения към него акт на щедрост. Това морално задължение се трансформира в правно задължение за даване на издръжка, само ако настъпят нови юридически факти – ако дарителят изпадне в нужда и ако поиска от надарения да му дава издръжка. При това нуждата не следва да бъде инцидентна, а да има траен характер и това означава дарителят да не може сам да се издържа от притежаваните от него средства и имущества.

Последица от неизпълнение на това вече правно задължение е правото на дарителя да иска отмяна на дарението на основание чл. 227, ал. 1, б.”в” от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). То е базирано на виновно поведение на надарения – непризнателност, изразяваща се в отказ да даде издръжка на дарителя, от която той се нуждае.

В закона липсва легална дефиниция на понятието „нужда от издръжка”, при наличие на която и при отказ на надарения, настъпва санкционната последица, визирана в чл. 227 ал.1 т.“в“ от ЗЗД. Нуждата от издръжка може да се изразява в недостиг на парични средства за покриване на най-разнородни потребности, например за прехрана, дрехи, консумативни разходи, медицинско лечение и пр. Тя може да е още и в необходимост от непосредствена грижа, помощ, включително и от болногледач.

Ето защо в теорията и трайната съдебна практика по приложението на иска за отмяна на дарението се приема, че нуждата от издръжка следва да се преценява с оглед фактическите обстоятелства на всеки конкретен случай, като съдът следва да вземе предвид личността на дарителя, неговите конкретни битови и здравословни нужди, индивидуални потребности, социална среда, както и условията на икономическия живот в страната. Продължителността на периода, през който дарителят е имал необходимост от издръжка, непосилна за него самия, също има значение и обуславя доколко е трайно това състояние. На първо място обаче трябва нуждата от издръжка на дарителя да бъде манифестирана чрез отправяне на изрична покана до надарения.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.