Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отмяна на влязло в сила неприсъствено решение

Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, в едномесечен срок от връчване на неприсъственото решение, страната срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна. Основанията за отмяна на влязло в сила неприсъствено решение, чрез извънредните средства за отмяна са изчерпателно изброени в три пункта от цитираната разпоредба, като всички са свързани с допуснати нарушения на процесуалните правила от първостепенния съд, довели до лишаване на страната от възможност да участва в делото, изразяващи се в следното: 1. Ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание; 2. Невъзможност страната да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства; 3. Невъзможност страната да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

В производството по реда и условията на чл. 240, ал. 1 от ГПК въззивният съд не действа като инстанция по същество, а правомощията му се заключват в произнасяне само по наведените от страната доводи за наличие на някоя от съдържащите се в нормата хипотези, довела до лишаването й от възможността да участва в делото, представляваща допуснато нарушение на процесуалните правила от първоинстанционния съд.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.