Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отказ от наследство при по-големи пасиви от активи на наследството.

В случай, че близък родственик е починал и неговата наследствена маса включва активи и пасиви, като например притежава къща, която е ипотекирана и респ. се дължи голяма сума пари, то за наследника отпада правния интерес да приеме наследството, тъй като задълженията биха били по-големи или равни на полученото наследство.

В такъв случай, законодателят е дал възможност на преживелите близки, които са едновременно с това и призовани да наследят имуществото му, да изберат – или да приемат наследството, или да се откажат от него изцяло или да го приемат по опис.

Приемането на наследството може да се направи изрично с молба до Районния съд по местооткриването на наследството или мълчаливо – когато наследникът започне да извършва действия, присъщи на собственик и изразяващи недвусмислено намерението му да приеме наследството и владее имотите, част от него – например прави подобрения в тях или дори отчуждава наследения имот.

Втората възможност, предвидена в закона е да се приеме наследство по опис – т.е. наследникът има право да приеме само част от наследствената маса на наследодателя, която той предпочита. Макар и редуцирани по предпочитание, приетия имот преминава с тежестите си, ако има такива. И тук не е възможно да бъдат приети като наследство единствено активите на наследодателя. Приемането на наследство по опис трябва да се заяви писмено пред районния съд по местооткриването на наследството в тримесечен срок откакто наследникът е узнал, че то е открито, като в случай на правни и/или фактически усложнения, този срок може да бъде продължен с най-много още три месеца. Т.е. за да прояви правното си действие, приемането по опис следва да бъде изрично заявено в определен срок. Това е разликата между приемането или отказ от наследство.

Последното представлява отказ на наследника да приеме преминаването в неговата правна сфера на каквото и да е от наследствената маса на наследодателя – нито активи, нито пасиви. Вследствие на отказа от наследство се уголемяват дяловете на останалите наследници. Важна особеност на отказът от наследство е, че той е недействителен, ако вече веднъж наследството е било прието изрично или мълчаливо.

Както приемането на наследството и по двата предвидени от Закона за наследството начина, така и отказът от него, се вписват в специална за това книга, която се води към всеки районен съд.  След като бъде подадено заявление за отказ от наследство или вписване приемане на наследство, се заплаща такса от 25 лв. и се издава удостоверение за вписване в особената книга при съда за отричане от наследство.

По посочените начини, всеки един наследник, който съблюдава своите законни интереси, може да подбере най-правилното решение, информирайки се предварително какво включва наследствената маса на наследодателя и дали би било изгодно за него да приеме, откритото при смъртта на неговия родственик, наследство.

В случай, че имате въпроси свързани с приемане или отказ от наследство, то най-добре е да се консултирате с опитен адвокат, практикуващ тази правна сфера.