Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отговорност на Агенция по вписвания за претърпени вреди

Дейността по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечение от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличие или за отсъствието на вписвания е регламентирана в чл.42 и следващите от Правилника за вписвания (ПВ).

Съгласно изричната норма на чл.49 от ПВ, Агенция по вписванията (АВ) отговаря за вредите, които произтичат от допуснати неточности в издаваните удостоверения и преписи. Дейността по издаването на справка по лице или удостоверение за вписванията по партидата на дадено лице е административна по своя характер, доколкото издаването на такъв документ по силата на нормативно установеното задължение на АВ е по съществото си административна услуга по см. на §1, т.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.21, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс. По своя статут АВ представлява администрация към Министъра на правосъдието (чл.2 от Устройствения й правилник) за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията. В тази връзка и дейността на нейните служители по издаване на справките и удостоверенията, предвидени в чл.42 и следващите от ПВ, съставляват административна дейност, предвид което и за претърпените при нейното изпълнение вреди редът за отговорност е предвиденият в чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общината за вреди. В този смисъл е и вече утвърждаващата се практика на 5-членни състави на ВКС и ВАС по повод повдигани спорове за подсъдност между общите и административните съдилища по предявени искове против АВ за вреди от посочената дейност на нейни служители – например Определение №30/28.10.2016 г. на ВКС по гр.д.№17/ 2016г., Определение №61/ 05.10.2017 г. на ВАС по адм.д.№45/2017 г. В този смисъл и Определение №566/ 23.11.2017 г. по ч.гр.д.№3899/ 2017г. по описа на ВКС, а в обратния Oпределение №79/06.08.2018г. на ВАС по адм.д.№30/2018г. Принципните виждания на законодателя относно административноправния характер на възникващите правоотношенията с АВ, поставена в рамките на изпълнителната власт и съответните последици от този характер при претенциите за обезвреда личат и от предприетото изменение на чл.28 от Закона за търговския регистър (ЗТР с ДВ, бр.105/ 2016 г.), съответно създаването на чл.28, ал.2 от ЗТР, преодоляващо т.7 от ТП №2/2014 от 19.05.2015г. на ОСС на ГК на ВКС и І и ІІ колегии на ВАС, а именно това разрешение бе едно от водещите основания за постановяваната практиката в обратния смисъл.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.