Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отговорността за чужди действия съгл. ЗЗД

Съгласно нормата на чл.49 вр.с чл.45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.

Отговорността по чл.49 от ЗЗД е за чужди виновни противоправни действия, тя има обезпечително – гаранционна функция. /ППВС 7/1958 г./. За възникване на отговорността по чл.49 от ЗЗД са необходими следните предпоставки: вреди, причинени на пострадалия (ищеца), вредите да са причинени от лице, на което отговорният по чл.49 ЗЗД (ответника в процеса) е възложил работа, вредите да са причинени при или по повод изпълнението на работата, възложена от ответника.Тази отговорност не произтича от вината на лицето, което е възложило работата. Лицето, което е възложило работата може да се освободи от тази отговорност, ако се установи, че лицето, на което е възложена работата, не е причинило никаква вреда; ако неговите действия не са виновни и противоправни или ако вредата не е причинена при или по повод на възложената му работа.

Отговорността по чл.49 от ЗЗД, възниква за лицето, което е възложило работа другиму, когато: вредите са причинени виновно от лицето, на което е възложена работата, чрез действия, които съставляват извършване на възложената работа, или чрез бездействия за изпълнение на задължения, които произтичат от закона, техническите и други правила или от характера на работата/Постановление 17/ 1963 г. на ВС/; вредите са причинени виновно от лицето, на което е възложена работата, чрез действия, които не съставляват изпълнение на самата работа, но са пряко свързани с него, в този случай вредите се явяват причинени по повод изпълнението на възложената работа. Отговорност по чл.49 от ЗЗД съществува и когато причинителят на увреждането е нарушил дадените му указания или надлежните правила за извършване на възложената работа. /ППВС № 9/1966 г./.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена юридическа консултация с адвокат.