Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отговорност за превоза

Съгласно чл.17, т. 1 от Конвенцията за договора за международен превоз СМR, превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й. Предвидени са и хипотези за освобождаване от отговорност.

При няколко превозвача, Конвенцията дава право на този от тях, който е изплатил обезщетение съгласно нейните разпоредби, да предяви регресен иск за главницата, лихвите и разноските срещу превозвачите, участвали в изпълнение на превозния договор – при условия, определени в чл. 37 от Конвенция за договора за международен превоз CMR. Съгласно разпоредбата, визирана в нормата на чл.34 от Конвенцията, когато един превоз, извършван в изпълнение на един договор, се осъществява от последователни пътни превозвачи, всеки от тях поема отговорността за изпълнението на цялостния превоз, като вторият и следващите превозвачи стават страна по договора с приемането на стоката и товарителницата, при условията посочени в товарителницата. Съгласно текста на чл.37 от Конвенцията, превозвач, изплатил обезщетение, съгласно разпоредбите й, има право на регресен иск за главницата, лихвите и разноските срещу превозвачите, участвали в изпълнението на превозния договор, като, б. „а“ посочва, че превозвачът, по чиято вина е причинена щетата, трябва сам да понесе обезщетението, независимо дали го е изплатил той самият или е било изплатено от друг превозвач.

Съобразно чл.39 от Конвенцията, превозвач, срещу когото е заведен регресен иск, предвиден в членове 37 и 38 на Конвенцията, не може да оспори по същество основателността на плащането, извършено от превозвача, предявил регресния иск, когато обезщетението е определено със съдебно решение, при условие че е бил своевременно уведомен за процеса и че е имал възможност да встъпи в него.

В случай, че имате правен проблем, свързан с превоз на товари, то най-добре е да потърсите консултация от адвокат, който се занимава с тази сфера на правото.