Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отговорността на частния съдебен изпълнител

Съгласно разпоредбата на чл. 441 от Гражданско процесуалния кодекс /ГПК/, за причинените вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение,частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.  Съгласно чл. 74. (1) от Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/, частният съдебен изпълнител отговаря за вредите, които неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност.

Частният съдебен изпълнител дължи обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, а фактическият състав на отговорността му обхваща: неправомерни действия на частния съдебен изпълнител, настъпила вреда, причинена при изпълнение на дейността на частния съдебен изпълнител и причинна връзка. По реда на ЗЧСИ пасивно легитимирани да отговарят са длъжностни лица, които изпълняват дейност по принудително  изпълнение на съдебни решения, за действията им при и по повод на тази дейност. Определящ е вида дейност, като частните съдебни изпълнители дължат обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Пряка и непосредствена последица от увреждането означава директно въздействие върху правната сфера на увредения и означава, че увреденият не би претърпял вредите, ако не бе незаконосъобразното действие или бездействие на частния съдебен изпълнител, тъй като преки са само тези вреди, които са типична, нормално настъпваща и необходима последица от вредоносния резултат, т.е. които са адекватно следствие от увреждането.

 

Тази статия не представлява правно становище или  съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със съдебно изпълнение.