Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Отговорността на застрахователя

Отговорността на застрахователя по прекия иск с правно основание чл.432, ал.1 от КЗ е функционално обусловена от отговорността на застрахования по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ водач на моторно превозно средство. Отговорността на водача е за непозволено увреждане и фактическият и́ състав включва действие или бездействие, което е противоправно, извършено е виновно и в резултат от него са настъпили вреди. Съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗЗД вината се предполага до доказване на противното. В тази връзка за успешното провеждане на прекия иск срещу застрахователя по чл.432, ал.1 от КЗ в тежест на ищеца е да установи при условията на пълно и главно доказване наличието на валидно сключен договор за застраховка ”Гражданска отговорност” между увредилото го лице и ответника по делото, настъпило увреждане, причинено от виновно и противоправно деяние от страна на застрахования, причинна връзка между деянието и вредоносния резултат, както и вида и размера на претърпените вреди.
Причинените неимуществени вреди не могат да бъдат поправени, а само могат да бъдат възмездени чрез парично обезщетение за доставяне на други блага. Тази заместваща облага следва да се определи от съда във всеки отделен случай в зависимост от характера и степента на конкретното субективно увреждане. За да се реализира справедливо възмездяване на претърпени от деликт болки и страдания, е необходимо да се отчете действителният размер на моралните вреди, като се съобразят характерът и тежестта на уврежданията, интензитетът, степента, продължителността на болките и страданията, дали същите продължават или са приключили.
Подлежи на обсъждане и правната хипотеза на 51, ал. 2 от ЗЗД за съпричиняване от страна на пострадалия. Релевантен за съпричиняване на вредата от страна на увредения е само онзи конкретно установен принос на последния, без който наред с проявеното от виновния неправомерно поведение, не би се стигнало до вредоносен резултат.
При определяне на дела на съпричиняване следва да се съобрази съотношението във вида и тежестта на нарушенията на деликвента и увреденото лице.
Отговорността на застрахователя е договорна като при сега действащия КЗ /в сила от 01.01.2016 год./ отговорността за забава е ограничена. Това задължение, съгласно чл.429, ал.3 КЗ, е за периода след датата, на която застрахователят е бил уведомен за настъпване на застрахователното събитие било от застрахования, било от увреденото лице или от датата на уведомяване или на предявяване на застрахователна претенция от увреденото лице, която от датите е най-ранна.
Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан със застраховка ‘Гражданска отговорност’ или ‘Каско’, както и при каквито и да е казуси, свързани със застраховател и/или ПТП следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със застрахователно и деликтно право.