Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Оспорване на корекционна сметка за ток пред съд

В случай, че сте получили голяма сметка за ток за няколко месеца назад, то за Вас съществува възможност да подадете искова молба пред съд за недължимост на сумата.

Става въпрос за отрицателен установителен иск, при който за ответника/електроразпределителното дружество/ е необходимо да докаже правилността на процедурата. Обикновено се касае за подписан от две лица констативен протокол, който е изготвен от служители на лицензианта. В случай на оспорване на констатациите в протокола, който е частен документ, за съда не съществува материална доказателствена сила на документа. Всички твърдения в протокола следва да бъдат доказвани с позволените в Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ средства от ответника. Обичайна практика при подобни дела е в тежест на ответника /енергото/ да бъде възложено доказването на правилността на процедурата по проверката на електромера.

При положение че ответникът не успее да докаже, че начислените киловатчаса/Kwh/ електроенергия са преминали в патримониума на потребителя, то съда следва да уважи така предявения отрицателен установителен иск по чл. 124 от ГПК.

Съгласно правилата на ГПК, страната която изгуби делото следва да понесе разноските на противната страна, т.е. в случай на уважаване на исковата Ви претенция, всички претендирани разноски ще Ви бъдат присъдени.

Добре е да знаете, че в България дружествата, който продават ел.енергия на битови клиенти на регулирания пазар са „Чез България”, „Енерго Про Продажби” АД или „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД.

В случай, че имате въпроси, свързани с голяма сметка за електроенергия, твърдения на енергото за неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа или скрит регистър в електромера, то най-добре е да се консултирате с добър адвокат, който се занимава с право в сферата на енергетиката.