Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Основание да се открие производство по несъстоятелност за търговец

На основание чл. 607а от Търговския закон /ТЗ/ производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен, както и при свръхзадлъжнялост на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции. То се инициира съгласно чл.625 от ТЗ по подадена до съда писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, както и от Националната агенция за приходите за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане.

В нормата на чл.608, ал.1 от ТЗ е дефинирано понятието неплатежоспособност, като е регламентирано, че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане.

За да се приеме, че е налице неплатежоспособност, следва да се установи, че невъзможността на търговеца да покрие свои изискуеми задължения от вида на посочените, е обективно състояние, което стои извън волята на задълженото лице и е различна от съзнателното фактическо бездействие на длъжника да изпълни конкретно парично задължение към кредитор, както и че тази невъзможност представлява трайно състояние за търговеца. Извод за това дали е налице неплатежоспособност се прави при изследване на цялостното икономическо състояние на длъжника, посредством коефициентите на ликвидност, събираемост и финансова автономност, в това число и дали той притежава достатъчно краткотрайни активи, с които да може да погасява своите краткосрочни, съответно текущи задължения.

От своя страна разпоредбата на чл. 742, ал.1 от ТЗ предвижда, че търговското дружество е свръхзадлъжняло когато неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения.

Двете основания за откриване на производството по несъстоятелност са самостоятелни. Могат да бъдат предявени в условията на кумулативност или евентуалност. Възможно е откриване на производство по несъстоятелност и на двете основания, ако съвпада началната дата. Ако свръхзадължеността предхожда момента на настъпване на неплатежоспособност, от значение е дали състоянието на свръхзадължеността продължава да съществува и към момента на постановяване на решението. При наличието на предпоставките и на двете, ще бъде съобразена по-ранната дата, ако съответното състояние е налице и към момента на постановяване на решението.

Според презумпцията предвидена в чл. 608, ал.2 и ал.4 от ТЗ неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията си по някое от групите вземания изброени в чл.608, ал.1, т.1,2,3 от ТЗ.

Откриването на производство по несъстоятелност започва с молба до компетентния окръжен съд и следва да бъде подготвена от адвокат с опит в областта на търговското право.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за несъстоятелността на търговските дружества. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право и по-специално с несъстоятелност на търговски дружества.