Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Определяне на размер на обезщетение за неимуществени вреди

Определяне от съда на размер на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост

 

В Закона за задълженията и договорите и неговия чл. 52, е предвидена възможността на съда да направи собствена преценка за размера на паричната сума, която да бъде присъдена в полза на пострадалия като обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди, които се изразяват в болки и страдания. Този паричен еквивалент обикновено се извлича от обективно съществуващи критерии и установени по делото факти и обстоятелства. Може да се обобщи, че тези критерии се свеждат до вида на нематериалните увреждания – счупване, натъртване, сътресение, причинен страх, психично разстройство и пр., тяхната продължителност и интензитет, личността и възрастта на увредения, отражението, което е дало случилото се не само върху неговата психика и физика, но и върху начинът му на живот, способност за изпълняване на трудови задължения и полагане на труд изобщо.

Относно практиката на съда е важно да се знае, че размерът на обезщетението се определя към деня на причиняване на деликта (увреждането) и се съобразяват конюнктурните икономически и обществени отношения. Съдът постановява такова решение, с което присъжда обезщетение, че да не допусне то да се превърне в източник на неоснователно обогатяване и несправедливо разместване на блага между участващите в процеса страни. Именно справедливостта налага разрешаването на сходни случаи по сходен начин, отчитайки разбира се, особеностите, фактите и доказателствата по всеки казус самостоятелно.

Възможно е да се изисква обезвреда, на основание претърпени неимуществени вреди и в хипотезата на приложение на Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Той се прилага в точно определени случаи, но при приложението му също се съблюдават същите, посочени по-горе, критерии, но кумулативно с това и: какви са били условията в мястото, където е изтърпявано наказанието; режимът, при който е изтърпявано то; отношението на затворническата администрация и наличието на прояви в разрез с установени човешки и/или други, неограничени с наказанието права; предприемане на мерки от страна на затворническата администрация за парирането му, в случай че такова отношение е проявявано и др.

Във всички случаи на преживени неимуществени вреди – болки, страдания и други форми на притеснение, неразположение и пр., то не се колебайте да потърсите адвокатска помощ, предвид спецификата на съдопроизводствените правила и необходимостта от специални познания и умения за адекватна и ефективна защита на Вашите интереси.