Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Описание на нарушението в Наказателното постановление

Съгласно чл.57, ал.1, т.5 и 6 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) индивидуализацията на нарушението посредством пълното му фактическо описание, дата, място на извършване и обстоятелства, при които е извършено, както и посочването на нарушените законни разпоредби, са задължителни елементи от съдържанието на наказателното постановление. Посредством тях се внася необходимата за нарушителя яснота в повдигнатото обвинение, за да може адекватно да организира защитата си срещу него. Поради това издирените от администrативнонаказващия орган (АНО) и посочени в мотивите на Наказателното постановление (НП) нарушени правни норми трябва във всички случаи да кореспондират на фактическото описание на нарушението. Противното създава неяснота за какво точно е ангажирана административнонаказателната отговорност на наказаното лице: заради посочените в НП факти, свързани с нарушаването на неиздирени от АНО и непосочени императивни разпоредби на закона, или заради посочените от него нарушени законови разпоредби, които обаче не кореспондират на фактите по случая. Вярно е разбирането, че наказаното лице се защитава срещу фактите, което означава, че е в правото си да оспори съществуването им или начинa, по който са възприети от АНО, като включително може да внесе и допълнителни, несъдържащи се в НП обстоятелства във връзка с фактите, на които да основе защитата си. Това обаче не освобождава АНО от вмененото му със закона задължение при издаването на НП да индивидуализира в достатъчна степен нарушението откъм фактическата му страна и правна квалификация. Същото задължение има и актосъставителят съгласно чл.42, т.5 от ЗАНН.

Издадено НП подлежи на обжалване пред компетентния районен съд, чрез органа, който го е издал. Изготвянето на съответната жалбата е препоръчително да става чрез ангажирането на компетентен адвокат, който да наведе нарушения на материалния закон и процедурните правила. Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с Административно право.