Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обявление за продажба от синдик

В разпоредбата на чл.717а, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) е посочено изискуемото от закона съдържание на обявление за продажба. То трябва да съдържа данни за длъжника, описание на имуществото, реда и начина за продажба, мястото и деня, в който ще се извърши продажбата, крайния срок за приемане на предложенията в рамките на деня и оценката на имуществото, което ще се продава. Съгласно чл.717в, ал.3 от ТЗ всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деня на продажбата, до края на срока по чл.717а ал.1 от ТЗ при синдика, който ги отразява по реда на постъпването им във входящ регистър. Веднага след изтичането на определения в обявлението краен срок за приемане на предложенията,  синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи. За тази процедура се изготвя констативен протокол, в който задължително си вписват именната на наддавачите и наддавателните предложения – чл.717в ал.4 от ТЗ. Наддавателните предложения могат да бъдат изготвени и от адвокат, компетентен в тази материя.

Нормативно установеното изискуемо съдържание на обявление за продажба изисква посочване на крайния срок за приемане на наддавателните предложения. Неспазването на посочения срок прави наддавателното предложение невалидно. От една страна законът не поставя изискването за срок за внасяне на задатъка, а от друга страна в чл.717в ал.5 ТЗ лимитативно са изброени хипотезите на недействителност на наддавателните предложения. Нито пропускането на срока по чл.717а ал.1, нито пропускането на срока за внасяне на задатъка е сред тях.

Ето защо съдът често приема, че внесен задатък за участие след изтичане на определения срок за това, не опорочава издаденото постановление за възлагане.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за несъстоятелността на търговските дружества. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.