Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обстоятелства, които засягат изпълнението на туристическия пакет поради война, разпространение на Ковид 19

Основният спорен въпрос винаги левитира около опорната точна дали са били непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията в непосредствена близост до него, които да засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията по смисъла на чл.89, ал.5 от Закона за туризма /ЗТ/. Цитираната норма дава право на пътуващия, при наличие на такива обстоятелства и преди започване на изпълнението на туристическия пакет, да прекрати сключения с туроператора договор без да заплаща никаква такса за прекратяване като може да иска пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет. Нормата транспонира разпоредбата на чл.12 от Директива 2015/2302 на ЕП и Съвета от 25.11.2015 год., чийто параграф 31 от Преамбюла е разписано, че пътуващите следва да имат и право да прекратяват договора за пакетно туристическо пътуване без заплащане на такса за прекратяване, когато изпълнението на туристическия пакет ще бъде засегнато в значителна степен от непредотвратими и извънредни обстоятелства, което може да включва например война, други сериозни проблеми със сигурността, като терористични актове, значителни рискове за човешкото здраве като огнище на сериозна болест на мястото на пътуването или природни бедствия, като наводнения или земетресения или атмосферни условия, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съгласно уговореното в договора за пакетно туристическо пътуване.

Разпространението на Ковид 19 и поставянето на определена държава или част от нейната територия под карантина представляват такива обстоятелства, доколкото могат да се подведат и под даденото в пар.1, т.68д от ДР на ЗТ легално определение, а именно: да представляват обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване. Няма съмнение, че като извънредни и непреодолими обстоятелства могат да се квалифицират именно случаи на наличие на сериозна болест на мястото на пътуване, поставящо в риск човешкото здраве.

Аналогично е развитието на военни действия или терористични действия в територията на мястото на пътуването.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена консултация с адвокат.