Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обжалване при несеквестируемост

Несеквестируемо имущество – обжалване действията на ЧСИ

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2, т.2 от ГПК, длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Според чл.436, ал.1 от ГПК, жалбата се подава в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била  призована, а в останалите случаи считано от деня на съобщението. Срокът за обжалване при насочване на изпълнението върху вещ започва да тече от връчването на съобщението за насрочване на проданта. Следва да се отбележи изрично, че пропускането на този срок не осуетява правото на длъжника да иска от съдебния изпълнител да прекрати започналата продан преди издаването на постановление за възлагане (съдебният изпълнител не може да оттегли това постановление) или да му върне получената от публичната продан сума преди тя да е получена от кредитора, тъй като съдебният изпълнител може да предпочете да обезщети вредите на участвалите наддавачи в публичната продан, вместо да продължи да уврежда длъжника.

Длъжникът може също така да обжалва и разпределението на основание несеквестируемостта. Пропускането на срока осуетява само отменянето на публичната продан като изпълнително действие. Отделното обжалване на публичната продан е недопустимо и съответно отмяната й е невъзможна. Длъжникът не може да обжалва и постановлението за възлагане поради несеквестируемост на продадената вещ.  В този смисъл са задължителните разрешения в т.2 от ТР №2/2013г. от 26.06.2015г. на ВКС).

В случай, че имате въпроси, свързани с несеквестируемост на имущество, опис и публична продан от ЧСИ, както и общи въпроси, свързани с изпълнителни дела, то най-добре е да се обърнете към адвокат, специализиран в изпълнителното производство и обжалване действията на Частен или Държавен Съдебен Изпълнител.