Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обжалване на актове, съставени от КАТ и наказателни постановления

В случай, че Пътна полиция Ви спре и Ви е съставен акт за установено административно нарушение, то имате няколко опции за възразяване срещу констатираното в него, в случай че не признавате вината си.

Още при съставянето на акта, управляващият има възможност да напише възраженията си в самия документ или да заяви, че няма такива, като последното не осуетява възможността за последващо оспорване законосъобразността на съставения акт. В случай, че имате възражения, които желаете да предявите, то можете да го направите непосредствено след съставянето на акта, както и в рамките на три работни дни след това. Това е по-разумният вариант, тъй като в този срок имате възможност да се обърнете към адвокат, който да съобрази констатираното нарушение с изложените от Вас факти и обстоятелства и той да изготви възражение.

След изтичането на срока, независимо от депозирането на възражение или не, следва да бъде издадено Наказателно постановление/НП/. Това се прави от административно-наказващия орган, като НП трябва да съдържа точно определени от закона реквизити. Липсата на някое от тях води до сигурно отпадане на наказанието, поради незаконосъобразност на постановлението. То следва да се обжалва пред Районния съд по местоизвършване на нарушението в 7-дневен срок от връчването му. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания, обжалването става чрез наказващия орган, който го е издал – т.е. жалбата трябва да бъде адресирана чрез органа, издал постановлението, до съответния районен съд. Оттам нататък, производството се развива като всяко едно съдебно такова – има насрочване, съдебно заседание с производство по събиране на доказателства – могат да бъдат привличани и разпитвани свидетели, с които да се установи дали действително е извършено констатираното нарушение или дали е правилно отразено в АУАН-а, на основание на който се издава и постановлението, с което се налага наказанието. В случай, че нарушението е извършено, то поне може да бъде направен опит да се убеди Съда, че наложеното наказание е прекомерно и не съответства на тежестта на извършеното нарушение. Производството по доказване и изобщо воденето на дело изисква владеенето и познаването на съдебния процес, така че в случай, че желаете да обжалвате издадено наказателно постановление, то Ви съветваме да ползвате адвокатска помощ за изготвяне на възражението и процесуално представителство.