Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител

Съгласно разпоредбата на чл.435 от Граждански процесуaлен кодекс /ГПК/ не съществува генерална клауза за обжалване на действията на съдебния изпълнител, а отделните правни субекти могат да обжалват само конкретни действия, изрично посочени в тази разпоредба. Съгласно ал.2 и ал.3 на чл. 435 ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението към имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движими вещи или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е било възложено по най-високата предложена цена.

При действието на  настоящия Граждански процесуaлен кодекс законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител./ В този смисъл е и задължителна съдебна практика – Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК/.

Изброяването в закона на подлежащите на обжалване на действията и на легитимираните лица е изчерпателно и поради това действия на съдебния изпълнител, които не са посочени в закона не подлежат на съдебен контрол по пътя на обжалването.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по конкретен казус, свързан с изпълнително дело при държавен или частен съдебен изпълнител, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.