Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетяване по реда на ЗОДОВ

На обезщетяване по реда на ЗОДОВ подлежат вредите, причинени на граждани от незаконосъобразните действия на разследващите органи, прокуратурата или съда, при строго изброени хипотези, а именно:

  1. задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г.
  2. нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 – 4 на Конвенцията;
  3. обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
  4. налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено;
  5. прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
  6. изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
  7. незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

Осъждането на лицето, което претендира обезщетение (ищец в съдебното производство) с влязла в сила присъда, изключва приложението на чл.2 от ЗОДОВ, защото отговорността се носи от разследващите и правораздавателни органи само тогава, когато действията или бездействията им са отменени като незаконосъобразни. За отстраняване на пропуските, допуснати при разглеждането на наказателното производство са предвидени процесуални възможности в НПК и те могат да се упражнят до приключването му с окончателен съдебен акт. Тяхното преразглеждане от гражданския съд е недопустимо.

 

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално с деликтно право и право в сферата на обезвредата.