Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетяване при неимуществени вреди

Сумата за обезщетяване на неимуществени вреди(при ПТП, при трудова злополука, при инцидент и др.) следва да е напълно съобразена с интензитета, продължителността и характера на претърпените болки и страдания. Същевременно обаче, справедливостта по смисъла на чл.52 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) е морално-етична категория, която не е абстрактно понятие и следва при всяко положение да бъде съобразена с икономическия растеж, настоящ стандарт и средностатистическите показатели за доход и покупателни способности към датата на деликта. В тази връзка следва да се изтъкне, че именно посочената динамика в икономическа конюнктура стои в основата на непрекъснатото нарастване нивата на застрахователно покритие за неимуществени вреди и законодателното задължение за тяхното периодично осъвременяване – § 4, ал. 3 и 4 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането (КЗ). Задължението на застрахователя е функция от задължението на застрахования да обезщети увреденото от него лице, а същевременно двете задължения са едни и същи по съдържание и размер в рамките на застрахователния договор.

В този смисъл е и даденото разрешение в постановените по реда на чл.290 от Гражданския процесуален кодекс решения на Върховния Касационен Съд (ВКС) и съставляващи поради това задължителната по смисъла на Тълкувателно решение 1/2010 г. на на ВКС практика – Решение № 83 от 6.07.2009 г. по т.д.№ 795/2008 г. на ВКС, Решение № 1 от 26.03.2012 г. по т.д.№ 299/2011 г., Решение 25 от 17.03.2010 г. по т.д.№ 211/2009 г., Решение № 206 от 12.03.2010 г. по т.д.№ 35/2009 г. и редица  други. Наред с това, следва да се съобрази, че неимуществените вреди – болките и страданията, във физически, психологичен и емоционален план, не се ограничават само до изживените в момента на самото престъпление болки и страдания, а продължават и след това, като нанесените травми не са отшумели.  Преценката за размера на обезщетението по чл.52 от ЗЗД се извършва за всеки конкретен случай по справедливост и вътрешно убеждение.

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ при ПТП или трудова злополука следва да бъде проведена правна консултация.