Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетение при неизпълнение на задължение

Съгласно разпоредбата на чл.79 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението, заедно с обезщетение за забавата, като обезщетението съгласно чл.82 от ЗЗД обхваща имуществени вреди – претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението, но не и неимуществените вреди. В съответствие с Решение № 193 от 27.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1259/2011 г. при неизпълнение на обещания облигационен резултат, възниква гражданска отговорност за длъжника да обезщети кредитора за претърпените от него вреди. Когато кредиторът търпи неблагоприятни имуществени последици, може да претендира обезщетение за имуществени вреди определени с разпоредбата на чл.82 от ЗЗД на „претърпяна загуба“ – фактическо влошаване състоянието на засегнатото имущество, осуетяване на очаквани облаги и „пропуснати ползи“ – неосъществено увеличаване на имуществото, пропусната печалба. Поправянето на вредите в областта на договорната отговорност е уредено с чл.79 ЗЗД. Ако престацията е още възможна и длъжникът е в забава – липсва изпълнение в надлежното време, кредиторът може да иска изпълнение заедно с обезщетение за вредите от забавата (мораторни вреди) или да иска обезщетение вместо изпълнение (компенсаторни вреди). Той може и да развали договора, с което да прекрати облигационното отношение заедно със задължението на длъжника. При настъпил преобразуващ ефект на развалянето, кредиторът не може да търси реално изпълнение заедно с мораторно обезщетение, съответно компенсаторно обезщетение. Ако кредиторът се насочи към иск за изпълнение, той не може да търси обезщетение вместо изпълнение. Ако е поискал компенсаторно обезщетение, той не може да търси изпълнение на началната престация.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан с облигационно право, най-добре е да бъде проведена правна консултация с адвокат.