Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезщетение, дължимо от застрахователя по имуществена застраховка

Съобразно разпоредбата на чл.386, ал.2 от Кодекс за застраховането (КЗ) обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Дължимото обезщетение следва да се определи по пазарна стойност на увреденото имущество, която стойност е към датата на увреждането. Застрахователното обезщетение, което се дължи от застрахователя по имуществена застраховка, подлежи на уговаряне от страните в застрахователния договор. При настъпване на покрито от договора застрахователно събитие за застрахователя възниква задължение, съгласно разпоредбата на чл.405, ал.1 от КЗ / чл. 208, ал.1 КЗ отм./, да заплати на застрахования уговореното застрахователно обезщетение в размер, определен по правилото на КЗ, а не според методика на застрахователя. Съгласно трайно установената практика при прилагането на чл.386, ал.2 КЗ (чл.208, ал.3 КЗ отм.) се тълкува, че тази разпоредба предвижда следното – обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на застрахователното събитие, като доказването на вредата е в тежест на застрахования. Обезщетението не може да надвишава действителната (при пълна увреда) или възстановителната (при частична увреда) стойност на застрахованото имущество, т.е. стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго със същото качество чл.400, ал.2 КЗ (чл.203, ал.2 КЗ отм.), съответно стойността, необходима за възстановяване на имуществото в същия вид 400, ал.3 КЗ (чл. 203, ал. 3 КЗ отм)/, по който въпрос е постановена и съдебна практика на Върховния Касационен Съд (напр. Решение № 115 от 9.07.2009 г. по търг.дело № 627/2008 г.)

В случай, че имате въпроси относно ПТП или застраховка ‘Каско’, както и при отказ на застраховател за изплащане на обезщетение при застраховка ‘Имуществена отговорност’, то най-добре е да се обърнете към добър адвокат, който се занимава със застрахователно право,  представителство пред съд, както и има опит със съдебни дела относно деликт/непозволено увреждане/ и неизплатени обезщетения.

В случай, че сте получили призовка /искова молба или съобщение за явяване по дело пред съд/, то следва незабавно да се консултирате с юрист/ адвокат/ за Вашите права и необходими мерки, който трябва да предприемете за защита на интересите Ви.