Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Нотариусът няма задължение да прави справки за тежести

В съдебната практика се приема, че нотариусът няма задължение да прави справки за тежести, освен ако това не му е изрично възложено по реда на чл.22 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност ЗННД (Определение № 19 от 19.05.2015 г. на ВКС по гр. дело № 15/2015 г., Гражданска колегия и Решение № 239 от 14.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4762/2014г.). Според посочената в Определението практика нотариусът няма задължение да извършва въобще проверка в Службата по вписванията (Решение № 1490 от 22.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 5178/2007 г., IV г. о., ГК).
В практиката се приема, че нотариусът не е длъжен да провери по своя инициатива дали имотът, предмет на сделката, е ипотекиран или обременен с други вещни тежести, както и че такова задължение възниква само ако му е било възложено по изрично искане. Тогава той извършва проверката като действие по чл. 22 ЗННД – извършване на справка и снабдяване на страните с документ (Димитров, Кр. Нотариални производства. С.: Сиела, 2018, с. 54).
В литературата се приема и че нотариусът има задължение, но пак там – и че само може да укаже на страните необходимостта и възможността за извършване на такава проверка (Павлова, Мариела. За някои задължения на нотариуса при сделки с вещни права. – Собственост и право, 2012, № 5, 52 с.).
В съдебната практика се е приема, че нотариусът няма и такова задължение (Определение № 1410 от 9.12.2013 г. на ВКС по гр. д. № 3480/2013 г., IV г. о., ГК).
Интересно поставен стои въпроса, че според юридическото езиково тълкуване посочването в чл. 25, ал. 2 от ЗННД на един елемент от класа „проверки“, а именно проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по ЗПКОНПИ означава мълчаливо изключване на останалите елементи от класа т.е. на проверката за други тежести.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ при закупуване на имот или проверка на имот за вещни тежести следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с вещно право.