Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Нови образци за съобщения и за възражение срещу заповед за изпълнение

С изменения в две наредби на Министерството на правосъдието, които бяха публикувани в Държавен вестник (бр. 03.08.2018 г.) бяха утвърдени образци за съобщения и за възражение срещу заповед за изпълнение, което може да бъде подадено от длъжника в случай, че е платил изцяло или частично. Това са Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство и Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК. Двата нормативни акта трябваше да бъдат изменени и допълнени след последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които влязоха в сила на 27.10.2017 г.

Едно от допълненията беше създаването на нов чл. 414а от ГПК. Той дава възможност на длъжник, който е платил изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение, да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение. Към възражението се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя. Освен това чл. 414а от ГПК предвижда, че ако с поведението си длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането, той може да възрази, че не дължи разноски за производството. Разпоредбите на ГПК регламентират още, че възражението заедно с приложенията се изпраща на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.

Към настоящия момент образците за това възражение, както и на съобщение, че постъпило такова, вече са факт. Адвокати от цялата страна, занимаващи се с материята вече са запознати с тях.

С изменения в чл. 415 от ГПК се предвидиха две нови хипотези, при които съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си. Първата е, когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл.47, ал.5 от ГПК, а втората – когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение. Става въпрос за случаите, при които в продължение на един месец ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и призовкарят залепя уведомление на вратата или на пощенската кутия, в което посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда и може да бъдат получени там в двуседмичен срок. Тогава съобщението се счита за връчено с изтичането на този срок.

Друго изменение в ГПК, което наложи промени в образците е това в чл.410, ал.2 и създаването на нова разпоредба – чл.412, т.7 от ГПК. С тях се въведе изискване за посочване на начина на плащане – по банкова сметка или друг начин за плащане, при подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение.

С новите образци на заявлението се оставя специално място за това. На кредитора се дава указание да посочи банката, IBAN или друг съответен банков код на банковата сметка, по която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин за плащане на присъдената сума.

В публикуваните на 03.08.2018 г. в Държавен вестник промени вече има и образец на съобщение от съда до кредитора, че заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл.47, ал.5 от ГПК. Предвиден е такъв на съобщение за отказ на съда за издаване на заповед за изпълнение, както и нов за съобщение за образувано изпълнително дело.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус, свързан със заповедно производство, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.