Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поради наличие на заболяване

 

В чл.26, ал.2, изречение 2 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ е установена оборимата презумпция, че основанието се предполага, като тази презумпция се отнася до основанието (каузата, причината) на договора, който се претендира да е нищожен поради липса на основание. Затова и по иска за прогласяване на нищожността на един каузален договор поради липса на основание се предполага, че основанието съществува, то в тежест на ищците в производството е да установят липсата на основание. Изискваните фактически предпоставки за приложение на основанието за нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поради липса на основание са наличие на заболяване, предполагащо настъпване на смъртта твърде скоро след датата на договора, както и знание на приобретателя към момента на сключването на сделката за скорошното настъпване на смъртта. Предвид изложено, в тежест на ищеца(ищците) е да установят наличието на именно тези две предпоставки.

Безпротиворечиво установената съдебна практика приема, че такива заболявания са онкологичните, мозъчносъдовите – инсулти, сърдечносъдови – инфаркти, напреднал стадий на сърдечна или дихателна недостатъчност и то в т.нар. терминален стадий /предшестващ смъртта в период от няколко дни/, характеризиращ се с пълна физическа изнемощялост, невъзможност дори и за елементарни движения, често или постоянно изпадане в безсъзнание и т.н, като изискваният времеви период от сделката до настъпването на смъртта е съвсем кратък – дни, по-малко от месец  / така Решение № 420 от 11.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 99/2011 г., III г. о., ГК, Решение № 569 от 8.03.2011 г. на ВКС по гр. д. № 76/2009 г., IV г. о., ГК/.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за договорите за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право.