Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Неравноправни клаузи за повишаване на лихвения процент в договор за банков кредит

Съгласно чл.143 от Закона за защита на потребителя (ЗЗП) неравноправна клауза е всяка  уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя. Направено неизчерпателно изброяване на хипотезите, при които е възможно да е налице такова неравновесие, в което са включени и клаузите, позволяващи на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание (т. 10) или тези, които дават право на търговеца да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора (т.12).

От друга страна, в чл.144 от ЗЗП са предвидени изключения от приложението на чл.143, ал.1, т.10 и т.12 по отношение доставките на финансови услуги, каквато представлява договор за банков кредит съобразно § 13, т. 12 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП. В тази хипотеза, за да е допустима уговорка в договор за кредит, която предоставя на банката право за увеличение на първоначално уговорената лихва, тя следва да отговаря на определени условия: 1/ да обективира ясно и на разбираем език обстоятелствата, при чието настъпване може да се измени лихвата; 2/ тези обстоятелства да са обективни, т.е. да не зависят от волята на кредитора, а да са породени от въздействието на свободния пазар и/или държавен регулатор. Тогава кредиторът не може да се счита за недобросъвестен, тъй като промяната на лихвата не зависи от неговата воля; 3/ методиката на изчисление на лихвата и компонентите, от които зависи нейната промяна да е подробно и ясно посочена в договора или общите условия към него; 4/ същата да предвижда възможност както за повишаване, така и за понижаване на лихвения процент.

Клаузи, при които е предвидена единствено възможност за повишаване на договорения лихвен процент водят до значителна неравноправност в правата на страните по договора за кредит, като поставят кредитополучателя в значително по-неблагоприятна позиция.

 

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан с договор за кредит или промяна на клаузи в договор с банка,  следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско или търговско право.