Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Неоснователно обогатяване съгл. ЗЗД

НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ

Разпоредбата на чл.55, ал.1 ЗЗД/Закон за задълженията и договорите/ гласи, че който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.

Разграничението на отделните хипотези е подробно разяснено с Постановление № 1 от 28.05.1979г. на Пленума на ВС по гр.дело № 1/79 г., в сила и към настоящия момент.

При хипотезата на предложение първо на чл.55, ал.1 ЗЗД – начална липса на основание е налице в случаите, когато е получено нещо въз основа на нищожен акт, а в случаите на унищожаемост – когато предаването е станало след прогласяването на унищожаемостта. Следва да се отбележи, че е възможно предаването да е станало и без наличието на някакво правоотношение.

За да е налице хипотезата, визирана в предложение второ на чл.55, ал.1 ЗЗД – неосъществено основание е необходимо в момента на получаване на процесните суми да не съществува правоотношение между страните, обосноваващи получаването, но същите очакват да възникне такова.

Предпоставките за уважаване на иска по чл. 55, ал.1 ЗЗД, предложение трето, са следните:

1) обогатяване на ответника, изразяващо се в придобиване на имуществена облага;

2) обедняване на ищеца;

3) причинна връзка между двете;

4) отпадане с обратна сила на съществувало в предходен момент основание за преминаване на имуществените блага от патримониума на обеднелия в този на обогатилия се.

Исковете за неоснователно обогатяване са осъдителни искове и уважаването им води до снабдяване на кредитора с изпълнителен лист.

В случай, че сте получили нещо без основание и кредитор ви е предявил искова претенция, както и в случай, че сте дали нещо без основание и желаете да си го получите обратно, то следва да знаете, че най-добре е да се обърнете към квалифициран адвокат, занимаващ се с облигационно право.