Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Необходимостта от заявяване на истинския собственик на дружеството

Необходимостта от заявяване на истинския собственик на дружеството – какво е необходимо да направим и декларираме

 

Отскоро, в интернет пространството и в медиите се тиражира новината, че ще е необходимо да се декларира кои са действителните собственици на фирмите, регистрирани в Търговския регистър. Според Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) това задължение възниква от 8-ми януари след приемането на правилник, в който се съдържат образци на заявленията, които подлежат на подаване, като кампанията следва да стартира от 1-ви февруари 2019-та година.

Доста спорове предизвика текстът на закона, който всъщност има предвид следното: действителен собственик е „физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност”.

Налице е разнопосочност сред колегите адвокати и юристи изобщо – поставя се въпросът дали всички юридически лица и техните съдружници следва да подават подобни декларации или само тези, които имат различен от посочения в търговския регистър собственик. Горното произтича чрез тълкуване на разпоредбата на чл. 63, ал.5, изр. второ, ЗМИП, а именно – „Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.” Посоченото на свой ред поражда въпроси относно регистъра – какъв е той – публичен или с ограничен достъп, от кой орган се води и администрира и за какви цели и пр.

Независимо от неяснотата, която създават посочените разпоредби, както и други, регламентиращи задължението за деклариране, е въздигната санкция в случай на неизпълнение на задължението – от 1 000 до 10 000 лева за юридически лица и еднолични търговци. Но освен това, в случай, че нарушението продължава, то предвидената глоба ще бъде начислявана всеки месец докато обстоятелствата бъдат декларирани.

Независимо от неясната формулировка на закона, Ви съветваме да потърсите помощта на адвокат, който би могъл да Ви консултира относно декларирането на данните и тяхното съдържание съобразно с партидата на търговското дружество, в което притежавате дружествени дялове.