Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Недостатъците на престирания резултат – предмет на изработка

В Решение № 187/ 13.01.2020г. по търг.дело № 3093/ 2018г. на ВКС, II т.о., е разяснено, че в практиката на Върховен Касационен Съд по приложението на чл. 264 – 266 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, цитирана и обобщена в Решение № 99 от 11.07.2017г. по търг.дело № 2483/2016 г. на І т. о., безпротиворечиво се приема, че: Недостатъците на престирания резултат – предмет на изработка, не погасяват задължението на възложителя за заплащане на уговореното възнаграждение, а пораждат права за него, които следва да бъдат упражнени по реда на чл. 265 ЗЗД; Едно от основните задължения на възложителя е да приеме извършената съгласно договора работа, като при приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно; Ако недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, възложителят може да откаже да я приеме и да упражни правото си по чл. 265, ал. 2 ЗЗД да развали договора; Отказът да се изплати дължимото възнаграждение, при вече установена фактическа власт върху изработеното в изпълнение на договора, не съставлява упражняване на това право; Упражняването на правото следва да се осъществи с изрично изявление в този смисъл, което да достигне до изпълнителя; Ако констатираните недостатъци не са толкова съществени, че да доведат до разваляне на договора, възложителят следва да заплати дължимото възнаграждение въпреки тези недостатъци; В този случай съгласно чл. 265, ал.1 ЗЗД, той може да иска поправяне на работата от самия изпълнител, заплащане на разходите за отстраняването на недостатъците, когато това е извършено от трето лице или съответно намаляване на възнаграждението; По отношение на формата, в която следва да се упражнят правата на възложителя на чл. 265, ал. 1 ЗЗД не съществува ограничение – това може да стане както чрез възражение за прихващане със спорни вземания в хода на висящ исков процес по предявен иск по чл. 266, ал. 1 ЗЗД, така и при възражение за неточно изпълнение, предявено в производството по иска по чл. 266, ал. 1 ЗЗД; В зависимост от това дали установеният недостатък е поправим или непоправим, но без да пречи на годността на вещта за използване по предназначение или съобразно уговореното, ще следва да се приложи хипотеза на намаляване на възнаграждението с необходимите за отстраняването на недостатъка разходи или с обезценката на изработеното с оглед неподлежащия на отстраняване недостатък. В същото съдебно решение на ВКС е възприето и че правото по чл.265 ЗЗД може да бъде упражнено и извънсъдебно.
Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, касаещ възражения при приемането на изработен предмет, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с тази правна материя.